Školní psycholog

Školní psycholožka: Mgr. Kamila Barlow

Konzultační hodiny: pátek 

Konzultace probíhají v pracovně školní psycholožky (přízemí hlavní budovy - č. dveří 18).

Možnost sjednání individuální konzultace pro žáka, rodiče (zákonného zástupce) je prostřednictvím emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popřípadě můžete zanechat svůj tel. kontakt u pí ekonomky K. Kocandové (465 321099) a školní psycholožka Vás následně osloví.

Od 1. listopadu 2016 jsme ve škole realizovali výzvu MŠMT „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I, II a III“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV). V rámci těchto projektů na škole po dobu šesti let působí školní psycholožka Mgr. Kamila Barlow. 

V následujících řádcích bych vás chtěla seznámit s prací školního psychologa. Co můžete od školního psychologa očekávat?
Školní psycholog podporuje vytváření zdravého klimatu ve školách prostřednictvím psychologické činnosti s pedagogy školy, žáky a rodiči žáků školy. Činnost školního psychologa má výrazně preventivní charakter, vykonává však i činnosti spojené s poskytováním krizové intervence pedagogickým pracovníkům, žákům a případně rodičům žáků. Školní psycholog působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, výchovným poradcem.

Školní psycholog je vázán mlčenlivostí. V rámci činností pracuje s žáky individuálně, ale i skupinově.

Mezi jednotlivé činnosti patří:
- participace na provádění zápisu do 1. ročníků základní školy
- realizace screeningů, anket a dotazníků ve škole
- příprava, vyhodnocování a zpracovávání výsledků depistáží žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných
- příprava individuálních psychodiagnostických činností s žáky s výukovými a výchovnými problémy, s mimořádným nadáním, rizikovým chováním apod., vyhodnocování a interpretace výsledků psychologických vyšetření, zpracovávání psychologických zpráv o žácích
- poskytování služeb psychologického poradenství (vedení) žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků
- realizace krizových intervencí pro žáky a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize
- poskytování psychologických služeb žákům v oblasti kariérového poradenství
- skupinová a individuální práce se žáky zaměřená na techniky a hygienu učení, posilování oslabených oblastí (grafomotorika, sociální dovednosti, apod.)
- participace na vedení preventivních programů pro třídy ve spolupráci s třídními učiteli
- metodická pomoc pedagogům při sestavování individuálních vzdělávacích plánů pro žáky, plánů pedagogické podpory
- administrativa, dokumentace
- profesní orientace, testování žáků pomocí COMDI

Žáci se mohou obracet na naši školní psycholožku, pokud mají např. problémy s učením, neví, jak se učit, mají potíže se soustředěním, trápí je tréma, necítí se dobře ve třídě, prožili traumatizující zážitek.

Školní psycholožka je k dispozici i rodičům, např. poradí při volbě povolání, pomůže při řešení problémů se školní přípravou, případně se zabývá výukovými, kázeňskými či rodinnými problémy.

Mgr. Kamila Barlow úzce spolupracuje s pedagogy, pomáhá jim zlepšit atmosféru a vztahy ve třídě, pomáhá řešit výchovné a vzdělávací problémy jednotlivých žáků, spolupracuje na prevenci sociálně patologických jevů (šikana, záškoláctví…), popř. na jejich řešení.

D. Krátká

Logolink OP VVV hor barva cz 

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.