DOTACE42,3 MILIONŮ NA VÝSTAVBU „REGIONÁLNÍHO POLYTECHNICKÉHO CENTRA“NA ZŠ DOBROVSKÉHO

Město Lanškroun získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Regionální polytechnické centrum“ v rámci výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol. Žádost o dotaci zpracovala Základní škola, Dobrovského ulice ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje, městem Lanškrounem a projektantem Antonínem Němcem. Celková cena projektu je ve výši 47 mil. Kč, z čehož získaná dotace činí 42,3 mil. Kč (90 %).

Cílem projektu je vybudování odborných učeben zaměřených na rozvoj polytechnicky a přírodovědně orientované výuky pro žáky základní školy za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

Město Lanškroun je městem s průmyslovou tradicí. Rozsahem průmyslu vzhledem k velikosti je unikátní i v celorepublikovém měřítku. Dlouhodobě však trpí nedostatkem technicky vzdělaných pracovníků, který již nyní nutí firmy investovat v jiných lokalitách. Z tohoto důvodu město Lanškroun ve spolupráci s firmami hledá řešení, jehož klíčovou součástí je právě centrum technického vzdělávání pro spádovou oblast Lanškrounsko. Zcela v souladu s prioritami státu, ministerstvem školství, průmyslu, iniciativou průmysl 4.0 a dalšími je klíčové podpořit technické vzdělávání již od základních škol a systematicky rozvíjet potenciál žáků od nejútlejšího věku.

Výstupem projektu se stane Regionální polytechnické centrum. Původní pavilon dílen bude zbourán a nahrazen stavbou novou. Tato nová budova bude mít tři patra s řadou nových odborných učeben. Celý komplex bude napojen na stávající budovu školy, čímž se zajistí i bezbariérovost. Objekt bude mít i samostatný vstup, který se využije pro vzdělávání ostatních škol, školek, veřejnosti i pro vzdělávání dospělých (bezbariérový vstup a výtah).

Členění jednotlivých prostor polytechnického centra bude následující:
1. nadzemní podlaží - 3 učebny:
• Dřevodílna (kapacita 20 žáků)
Žáci se zde naučí základy ručního obrábění dřeva, řezání a základy práce s univerzální stavebnicí pro strojní obrábění dřeva (soustruhy na dřevo).
• Zámečnická dílna (kapacita 20 žáků)
Dílna pro ruční obrábění kovů a plastů.
• Učebna keramiky (kapacita 12 žáků)

Tyto učebny budou využívány školou, v rámci spolupráce školami v regionu a veřejností. Škola bude využívat prostory pro výuku pracovních činností pro 1. a 2. stupeň. Učebny budou zpřístupněné i pro veřejnost, a to v rámci tematických bloků (cca 4 hodiny), které budou vedeny lektorem (pracovní dílny, přednášky).
Součástí 1. nadzemního podlaží bude také kabinety sloužící pedagogům k přípravě na vyučování, pomocná šatna a WC.

2. nadzemní podlaží - 3 učebny + 2 kabinety + 1 sklad:
• Učebna robotiky + programování (kapacita 16 žáků)
V učebně budou k dispozici stavebnice podporující kreativní tvorbu, vlastní stavbu robotů a programování vytvořených robotů.
• Učebna pro práci se stavebnicemi – mechanika, fyzika (kapacita 20 žáků)
Učebna bude vybavena stavebnice podporujícími kreativní tvorbu, stavebnice umožní sestavování dle plánků i vlastní sestavy.
• Učebna pro výuku základů mechaniky, konstrukčních činností a přírodovědných předmětů (kapacita 28 žáků)
Učebna bude vybavena stavebnice podporujícími kreativní tvorbu, stavebnice umožní sestavování dle plánků i vlastní sestavy. Učebna bude rovněž sloužit pro výuku přírodovědných předmětů, kde si žáci osvojí praktické pozorování a experimentování při výuce fyziky, chemie a přírodopisu.
Tyto učebny budou opět využívány školou, regionálními školami (v rámci spolupráce) a veřejností. Škola bude učebny využívat v rámci předmětů fyzika, chemie, přírodopis, technická výchova a v rámci kroužků.
Součástí 2. nadzemního podlaží budou také 3 kabinety sloužící pedagogům, WC a místnost pro vytápění.

3. nadzemní podlaží - 3 učebny:
• Učebna pro výuku pracovních činností dívek (rodinná výchova) - kapacita učebny 20 žáků.
• Učebna pro výuku pracovních činností dívek (kuchyňka) - kapacita učebny 12 žáků.
• Malá aula – kapacita 30 žáků.
V aule, která bude využívána příležitostně, bude možné konat přednášky týkající se převážně technických a přírodovědných předmětů. Dále zde budou probíhat speciální lektorské programy atd.

Mgr. Pavel Resler (zpracováno podle studie proveditelnosti projektu „Regionální polytechnické centrum“)

Copyright (c) ZŠ Dobrovského 630, Lanškroun. All rights reserved.