Lom světla

A. Výklad
Lom světla - na rozhraní dvou optických prostředí
  - dochází ke změně směru paprsku

lom od kolmice lom ke kolmici

z opticky řidšího do opticky hustšího prostředí

z opticky hustšího do opticky  řidšího prostředí
ze vzduchu do vody, do skla, z vody do skla ap. z vody do vzduchu, ze skla do vody, do vzduchu ap.
podle tzv. indexu lomu - n - tabulky M-F (poměr rychlosti světla v daném prostředí a ve vakuu)

 

základní pojmy optický střed čočky, úhel dopadu,
úhel lomu, kolmice dopadu, ohnisko, ohnisková vzdálenost
   
   
Druhy čoček

Spojky

Rozptylky


Čočky - význačné směry
1) paprsek procházející  přes optický střed  se neláme, prochází nezměněným směrem.

2) paprsek dopadající na čočku rovnoběžně s optickou osou se láme do ohniska F.

Čočky mají dvě ohniska F, F´ a můžou mít rozdílné ohniskové vzdálenosti f, f´

D...optická mohutnost čočky - Dioptrie


Zobrazení rozptylkoukou
Obraz zdánlivý, zmenšený, přímý - při jakékoliv vzdálenosti předmětu a čočky.
   
Zobrazení spojkou
 

spojka
 

vzdálenost větší než 2f zmenšený, skutečný,
výškově převrácený
  vzdálenost mezi f a 2f zvětšený, skutečný,
výškově převrácený
  vzdálenost menší než f zvětšený, zdánlivý, přímý

Oko a jeho vady
  vada odstranění
dalekozrakost spojky
krátkozrakost rozptylky
Užití čoček: lupa, mikroskop, dalekohled, kamery, zpětné projektory, dataprojektory, atd.  - založené na změně tzv. zorného úhlu j.
Rozklad světla: na optickém hranolu (dochází k němu díky rozdílnému indexu lomu jednotlivých barevných složek spektra)
B. Důležité pojmy:

lom od kolmice, ke kolmici, čočky, zobrazení čočkami, stavba oka, vady oka, užití čoček, rozklad světla

C. Literatura:
Fyzika pro 7. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 230-253
Fyzika pro 7. ročník Základní školy - II.díl, SPN 2001, str. 49-89

SW - Langmaster - Fyzika I - kap. II - 7-14

aplety - http://www.phy.ntnu.edu.tw/optics/mirror_e.html - rovinné zrcadlo
http://www.walter-fendt.de/ph11e/refraction.htm - odraz světla
http://www.phy.ntnu.edu.tw/java/Lens/lens_e.html - kulová zrcadla
D. Zkušební test:
 

Tady si vyzkoušej, zda jsi již danou problematiku zvládl!

1.

Paprsek procházející z vody do skla se __________ .
A) neláme C) láme ke kolmici
B) jen se odrazí D) láme od kolmice

2.

Paprsek mířící na čočku rovnoběžně s optickou osou se láme  __________ .
A) do optického středu C) do ohniska
B) nazpátek stejným směrem D) neláme

3.

Mezi vlastnosti obrazu u rozptylky  nepatří __________ .
A) zvětšený C) zmenšený
B) přímý D) zdánlivý

4.

Mezi čočky nepatří __________ .
A) ploskovypuklá C) spojka
B) rozptylka D) parabola

5.

Vada oka - krátkozrakost se odstraňuje __________.
A) zrcadlem dutým C) spojkou
B) rozptylkou D) zrcadlem vypuklým